เพื่อให้การจัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 2 เมษายน

      ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ก็ได้เตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้สมพระเกียรติ โดยในการแข่งขันแต่ละวัน ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ ประชาชนและจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ที่ขบวนการแข่งขันผ่านก็จะออกมาต้อนรับนักปั่นตลอดเส้นทางพร้อมโบกธงชาติไทยและที่มีพระนามาภิไธยย่อ สธ. ตลอดเส้นทาง